CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit:
  • Twee leden uit en door het personeel gekozen (de personeelsgeleding)
  • Twee leden uit en door de ouders gekozen (de oudergeleding)
Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:
    
Gea Benjamins: Personeelsgeleding. Sinds 2015 in de raad.
Christien Dun: Oudergeleding. Sinds 2016 in de raad.
Linda Pals: Personeelsgeleding. Functie: Secretaris, sinds 2018 in de raad.
Marianne Brinks: Oudergeleding. Sinds 2020 in de raad.
 
De directie kan op uitnodiging bij de MR-vergadering aanwezig zijn en heeft dan een adviserende stem. De MR vormt de brug tussen het bestuur en de school als zodanig en richt zich met name op beleidsmatige zaken. De formele bevoegdheden van de MR staan vermeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs en het Reglement voor de Medezeggenschapsraad. Alle stukken liggen ter inzage op school. Het jaarverslag van de MR komt in de nieuwsbrief aan het eind van schooljaar.
Notulen van MR vergaderingen liggen ter inzage op school. Mocht u ze willen zien, dan kunnen we ze op verzoek naar u toesturen. Informatie over de MR staat ook in de schoolgids.
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen Scholengroep Perspectief functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Voor bepaalde, schooloverstijgende beleidsbeslissingen, zoals de vaststelling van het formatieplan en het personeelsbeleidsplan, heeft het College van Bestuur van de Scholengroep de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
 
Er zitten totaal 6 mensen in de GMR (3 ouders, 3 personeelsleden). Twee keer per jaar komt de GMR samen met vertegenwoordigers van de MR'en van alle scholen voor een gezamenlijk overleg en om te horen wat er op iedere school speelt.
 
De GMR beschikt over haar eigen reglement en heeft adviesrecht of instemmingsbevoegdheid over de te nemen besluiten van het College van Bestuur. De directeur bestuurder informeert de GMR en de GMR zorgt er middels teamvergaderingen voor dat de informatie weer bij de schoolteams terechtkomt.