CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Groep 7 en 8

Welkom op de pagina van groep 7 en 8!

De schooljaren in deze groepen zijn speciaal, omdat we onze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Veel activiteiten zullen dan ook in het teken staan van de overgang naar het voortgezet onderwijs.

De vaste leerkracht van groep 7 en 8 is Linda. Op dinsdagmiddag geeft Gea les aan de groep.

Gym: Maandagmiddag en Vrijdagmiddag

Vakinhoudelijk

Rekenen: Wij gebruiken op school de methode ‘Getal en Ruimte junior'. In groep 8 ronden we de basisstof af. De onderwerpen, zoals ze in de vorige groepen aan de orde zijn geweest, worden verder uitgediept. De methode gaat uit van oriëntatie, begripsvorming, veel oefenen en herhalen en uiteindelijk automatiseren. Daarnaast wordt er d.m.v. huiswerk geoefend op redactiesommen, cijferen en als het nodig is passen we het huiswerk aan.

Taal: Voor taal gebruiken we de methode ‘Taal op Maat’. Hierin komen de verschillende onderdelen van taal aan bod; woordenschat, spreken en luisteren, taalbeschouwing en schrijven. Sommige onderdelen zoals zinsontleding en woordbenoeming, zullen ook d.m.v. huiswerk gedaan worden.

Spelling: Voor spelling gebruiken we de methode ‘Spelling op Maat’. De woorden die aan bod komen per blok worden meegegeven in de huiswerkmap. Ook in de klas is er tijd om te oefenen met de woorden en regels.

Lezen: Voor het vak begrijpend lezen hebben we de methode ‘Nieuwsbegrip’. Mede gezien het feit dat in het voortgezet lezen het goed kunnen lezen steeds belangrijker wordt, is het nodig om verscheidene onderdelen van lezen te oefenen, zoals technisch lezen, begrijpend lezen en informatieverwerking. We hopen dat onze leerlingen thuis ook gestimuleerd worden om veel te lezen.

Aardrijkskunde: We maken gebruik van ‘Blink’. In groep 7/ 8 wordt ‘Europa’ bestudeerd. De topografie wordt natuurlijk hierbij betrokken.

Geschiedenis: In groep 7 en 8 wordt de tijd vanaf de prehistorie tot nu behandeld. We gebruiken de methode ‘Blink'. Aan de orde komen aspecten als economie, sociaal-politiek en cultuur en relaties hiertussen.

Engels: Hierbij gebruiken we de methode ‘Groove Me'. In de afgelopen jaren is er op het gebied van Engels het een en ander veranderd. De Engelse taal is een nog grotere rol gaan spelen in het leven van jonge kinderen, waardoor de dagelijkse input die zij krijgen) is vergroot. Er wordt nadruk gelegd op het belang van leesvaardigheid, naast spreken en luisteren.

Burgerschapskunde: We praten dagelijks over de actualiteiten in en buiten Nederland. Leerlingen krijgen daardoor inzicht in wat er speelt in de wereld en wat de relatie is met aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. We kijken elke ochtend naar het jeugdjournaal.

Creatieve vakken: Natuurlijk willen we de kinderen ook ondersteunen op creatief gebied. Dit doen we m.b.v. verschillende methodes rondom tekenen, handvaardigheid en muziek. Op dinsdagmiddag wordt een creatieve middag georganiseerd. Om de woensdag komt er een muziekdocent op school muzieklessen verzorgen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling: We zijn een ‘Kanjerschool’, dus krijgen de kinderen ‘Kanjertraining’. Op maandagmiddag wordt een les uit deze methode behandeld, maar eigenlijk zijn we hier dagelijks mee bezig.

Huiswerk/werkstukken/ spreekbeurten: Voor het huiswerk hebben de kinderen een map. Deze map wordt op dinsdag meegegeven. De map moet op maandag (uiterlijk dinsdagmorgen) terug zijn in de klas. In de bovenbouw maken de kinderen 2 taken rekenen en een taak spelling of taal. Dit jaar is al het leerwerk voor spelling, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en topografie al toegevoegd. De kinderen hoeven zo alleen nog maar de datum van de toets erop te schrijven. De leerlingen van groep 8 krijgen dit jaar ook een agenda, een kleine voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Ook houden alle leerlingen 1 keer een spreekbeurt en maken zij 1 werkstuk.

Godsdienst/geestelijke stromingen: We gebruiken op school de methode ‘Startpunt’. We zorgen er voor dat de identiteit van de school altijd naar voren komt in ons doen en laten.

Mochten er dingen niet duidelijk zijn of heeft u andere vragen, dan bent u natuurlijk van harte welkom!

Vriendelijke groet, Linda