CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Groep 5 en 6

Welkom op de pagina van groep 5 en 6!

Leerkrachten

Groep 5 en 6 krijgen les van juf Cécile en meester Ben. Juf Cécile is er op dinsdag en meester Ben is er op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Vakinhoudelijk

Lezen

Voor het vak begrijpend lezen hebben we de methode ‘Nieuwsbegrip’. Hierin leren we om teksten goed te begrijpen aan de hand van actuele nieuwsonderwerpen. Naast informatieverwerking en begrijpend lezen is er veel aandacht voor technisch lezen.

Rekenen

We gebruiken de methode: Getal en Ruimte junior. De onderwerpen die in de vorige groepen aan de orde zijn geweest, worden verder uitgediept. Zo wordt er onder andere geoefend met tafels en deelsommen, plus- en minsommen, meten, tijd en geld, contextopgaven en klokkijken. De methode gaat uit van: oriëntatie, begripsvorming, (in)oefenen en uiteindelijk automatiseren

Taal

Voor taal gebruiken we de methode Taal op Maat. Hier komen verschillende onderdelen van taal aan bod. Woordenschat, spreken en luisteren, taalbeschouwing en schrijven. 

Spelling

Voor spelling gebruiken we de methode Spelling op Maat. We besteden veel tijd aan het aanleren van verschillende woordcategorieën.

Wereldoriëntatie

Voor aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en natuur & techniek gebruiken we de lesmethode Blink. Deze methode gaat uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen zijn dus niet opnieuw bezig met begrijpend lezen, maar vergroten actief hun kennis van de wereld.

Gymnastiek

Op maandag- en vrijdagmiddag hebben we gymnastiek. Tijdens de gymlessen worden spellessen en toestellessen gegeven.

Sociaal-emotionele vorming

We zijn een ‘Kanjerschool’, dus krijgen de kinderen ‘Kanjertraining’. De kanjertraining is een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling. De eerste weken van een nieuw schooljaar staan in teken van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken. Ook is er wekelijks aandacht voor de theorieën die bij de Kanjertraining horen. We spreken daarom met de hele school dezelfde kanjertaal. Door hier structureel aandacht aan te besteden, behouden en stimuleren wij het positieve schoolklimaat.

Creatieve vakken

Ook wordt er lesgegeven op creatief gebied. Dit doen we m.b.v. verschillende methodes rondom tekenen, handvaardigheid en muziek.

Godsdienst

We gebruiken op school de methode ‘Startpunt’. Verder Ieren we regelmatig nieuwe liederen aan die nauw aansluiten bij de Bijbelverhalen. We zorgen er voor dat de identiteit van de school altijd naar voren komt in ons doen en laten.

Huiswerk
Voor het huiswerk hebben de kinderen een map. In deze map zit al het leerwerk voor het hele jaar voor spelling, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en topografie.. Het maakwerk passen we per periode zoveel mogelijk op maat aan bij de leerlingen. De kinderen maken elke week 1 taak voor rekenen en 1 taak voor spelling. Daarnaast houden de kinderen één keer een boekbespreking en één keer een spreekbeurt.
 

Als u vragen heeft of graag meer wilt weten over groep 5 en 6 bent u natuurlijk van harte welkom!

Hartelijke groet, Ben en Cécile