CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Scholengroep Perspectief

De Vereniging.

Scholengroep Perspectief bestaat uit 12 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs (De Baldakijn) en 1 school voor zeer moeilijk lerende kinderen (De Meidoornschool). Scholengroep Perspectief stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van scholen voor Protestants Christelijk Onderwijs en Algemeen Bijzonder Onderwijs door het aanbieden en waarborgen van kwalitatief hoogwaardig passend onderwijs.

Iedere school heeft zijn eigen schoolkring. Hiertoe behoren alle ouders / verzorgers van de leerlingen en andere belangstellenden. Ook heeft elke school een eigen schoolcommissie, die zich bezig houdt met schoolnabije zaken en fungeert als een klankbord voor de schooldirectie. Er vindt jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats.

Het College van Bestuur.

Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr. M. Wever en is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Algemene Ledenvergadering.

De belangrijkste werkterreinen van de directeur-bestuurder zijn: personeelsbeleid, financieel beleid, onderhoud en externe contacten.

Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door dhr. H. Veninga (voorzitter), mw. C.N.A. Prummel-Ploeger, mw. A. Wiegersma, dhr. H. Timmer en dhr. Y. Kootstra. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.

Het Bestuursbureau.

Op het bestuursbureau worden veel administratieve zaken van de vereniging afgehandeld. De bemensing van het bestuursbureau wordt gevormd door dhr. J. Smith, in de functie van hoofd financiën/controller, dhr. S. Boonstra, stafmedewerker onderwijs en als zodanig de eerstverantwoordelijke voor het onderwijskundig beleid op verenigingsniveau en dhr. M. Miedema, stafmedewerker onderwijs (ICT). Mw. E. van Haren-Warris en mw. G. Leffers-Fennema als stafmedewerkers P&O, mw. A. Otter als eerste medewerker financiële administratie en mw. H. Albers als secretaresse.

 
   

Het adres van het bestuursbureau is:

Loodzetter 7

9502 EW Stadskanaal

telefoon 0599-612612

e-mail: info@sgperspectief.nl

De website van Scholengroep Perspectief is:

www.scholengroepperspectief.nl