CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Groep 6/7/8

Welkom op de pagina van groep 6, 7 en 8!

De schooljaren in deze groepen zijn speciaal, omdat we onze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Veel activiteiten zullen dan ook in het teken staan van de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Leerkrachten

De vaste leerkrachten van groep 6, 7 en 8 zijn Linda Pals en Lianne van Heuvelen.

Gym:

- maandagmiddag van 14.15 – 15.15 uur

- donderdagmiddag van 14.15 - 15.15 uur

Vakinhoudelijk

Rekenen.

Wij gebruiken op school de methode ‘Wereld in getallen'. In groep 8 ronden we de basisstof af. De onderwerpen, zoals ze in de vorige groepen aan de orde zijn geweest, worden verder uitgediept. De methode gaat uit van oriëntatie, begripsvorming, veel oefenen en herhalen en uiteindelijk automatiseren. Daarnaast wordt er d.m.v. huiswerk geoefend op redactiesommen, cijferen en als het nodig is passen we het huiswerk aan. Er wordt gewerkt met tablets.

Taal

Voor taal gebruiken we de methode ‘Taal op Maat’. Hierin komen de verschillende onderdelen van taal aan bod; woordenschat, spreken en luisteren, taalbeschouwing en schrijven. Sommige onderdelen zoals zinsontleding en woordbenoeming, zullen ook d.m.v. huiswerk gedaan worden.

Spelling

Voor spelling gebruiken we de methode ‘Spelling op Maat’. 

Lezen

Voor het vak technisch lezen gebruiken we de methode ‘Estafette’ en voor het vak begrijpend lezen hebben we de methode ‘Nieuwsbegrip’. Mede gezien het feit dat in het voortgezet lezen het goed kunnen lezen steeds belangrijker wordt, is het nodig om verscheidene onderdelen van lezen te oefenen, zoals technisch lezen, begrijpend lezen en informatieverwerking. We hopen dat onze leerlingen thuis ook gestimuleerd worden om veel te lezen. 

Aardrijkskunde

We maken gebruik van ‘Blink’. In groep 7/ 8 wordt ‘De Wereld’ bestudeerd. De topografie wordt natuurlijk hierbij betrokken. Ook de landenmarkt aan het einde van het schooljaar zal in het teken staan van de wereld.

Geschiedenis

In groep 7 en 8 wordt de tijd vanaf de prehistorie tot nu behandeld. We gebruiken de methode ‘Blink'. Aan de orde komen aspecten als economie, sociaal-politiek en cultuur en relaties hiertussen. Naast boeken gebruiken we ook tv, video en computer.

Engels

Hierbij gebruiken we de methode ‘Groove Me'. In de afgelopen jaren is er op het gebied van Engels het een en ander veranderd. De Engelse taal is een nog grotere rol gaan spelen in het leven van jonge kinderen, waardoor de dagelijkse input die zij krijgen (via radio, televisie, muziek en dergelijke) is vergroot. Er wordt nadruk gelegd op het belang van leesvaardigheid, naast spreken en luisteren.

Burgerschapskunde

We praten dagelijks over de actualiteiten in en buiten Nederland. Leerlingen krijgen daardoor inzicht in wat er speelt in de wereld en wat de relatie is met aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. We kijken elke ochtend naar het jeugdjournaal, werken met het blad ‘Samsam’ en zetten projecten in rondom Prinsjesdag, verkiezingen. We hopen dat u uw kind ook stimuleert om naar het jeugdjournaal te kijken.

Creatieve vakken

Natuurlijk willen we de kinderen ook ondersteunen op creatief gebied. Dit doen we m.b.v. verschillende methodes rondom tekenen, handvaardigheid en muziek. Op vrijdagmiddag wordt een creatieve middag georganiseerd.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We zijn een ‘Kanjerschool’, dus krijgen de kinderen ‘Kanjertraining’. Om donderdagmiddag wordt een les uit deze methode behandeld, maar eigenlijk zijn we hier dagelijks mee bezig. 

Televisie/ digitale schoolbord

Ter ondersteuning van sommige vakken maken we regelmatig gebruik van de filmpjes of presentaties. Naar het tv-weekjournaal kijken we elke week. Op deze manier kunnen we gezamenlijk kijken naar en praten over de actualiteit en mogelijk integreren bij de verschillende vakken

Huiswerk/agenda/werkstukken

We hebben voor de kinderen een agenda gekocht, waarin het huiswerk wordt genoteerd. De bedoeling is dat de agenda 's ochtends mee naar school wordt genomen en 's middags weer mee naar huis gaat. Voor het huiswerk hebben de kinderen soms een snelhechter of een ander mapje nodig, zodat niet de hele map mee hoeft. De bedoeling is dat de kinderen, gemiddeld genomen, vier á vijf keer in de week huiswerk moeten maken. Via huiswerk wordt gedaan: redactiesommen, cijferen, taal (zinsontleding en woordbenoeming), dictee en de taalopdrachten die daarbij horen, opdrachten van wereldoriëntatie en evt. extra opdrachten van rekenen, taal en delen van werkstukken. Met de werkstukken (powerpointpresentaties) zullen we ook op school veel aan de slag gaan.

Godsdienst/geestelijke stromingen

We gebruiken op school de methode ‘Trefwoord’. Verder Ieren we regelmatig nieuwe liederen aan die nauw aansluiten bij de Bijbelverhalen. We zorgen er voor dat de identiteit van de school altijd naar voren komt in ons doen en laten.

 

Mochten er dingen niet duidelijk zijn of heeft u andere vragen, dan bent u natuurlijk van harte welkom!

 

Met vriendelijke groet,

de leerkrachten van groep 6, 7 en 8